Dagordning årsmöte 2019-04-28

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman samt protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen (länk)
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Årsavgift (medlemsavgift) för kommande verksamhetsår samt månadsavgift
 11. Behandling av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 12. Behandling av inkomna motioner
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
 14. Val av ordförande i styrelsen på ett år
 15. Val av styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter (länk)
 16. Val av revisor och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande
 18. Information om status kring tidigare beslut gällande fusion mellan Dalfiber ekonomisk förening och Högerud fiber ekonomisk förening
 19. Beslut om handhavande om ledningsrätt (länk)
 20. Justering av stadgar (länk)
 21. Samarbetsavtal med Arvika kommun
 22. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
 23. Övrig information till medlemmar och besvarande av eventuella frågor från medlemmar
 24. Stämmans avslutande