Årsmötesprotokoll nr 4 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening den 19 mars 2017

 

Protokoll för årsmöte nr 4 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening  den 19 mars 2017 i Klässbols skola.

Närvarande: Se Närvarolista/ röstlängd

 

§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat
§ 2 Röstlängden godkändes
§ 3 Peter Rimo valdes till ordförande för årsmötet och stämmoordföranden valde
       Christina Svanström till protokollförare.

§ 4 Marita Ahlén och  Anders Lindahl valdes till justerare.

§ 5 Årsmötet anses vara utlyst i laga ordning.

§ 6 Dagordningen lästes igenom och godkändes.

§ 7 Bengt Olsson redogjorde för förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2016 

§ 8 Bengt Olsson gick igenom resultat- och balansräkningen för 2016.

§ 9 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§ 10 Det arvode av 30 000 kronor att fördelas inom styrelsen, som förra årsmötet beslöt har hittills inte utbetalats.

§ 11 Årsavgiften bestämdes till 200 kronor. (medlemsavgift)

§ 12 Årsmötet beslöt att tillstyrka ändring av stadgarna (se bilaga 2)

§ 13 Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§14 Årsmötet beslöt att styrelsen skulle bestå av ordförande samt sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 15 Årsmötet valde Peter Rimo till ordförande för Högerud Fiber Ekonomisk Förening.

§ 16 Årsmötet valde följande sex ledamöter till styrelsen i Högerud Fiber Ekonomisk Förening:  Tore van Baalen, Olof Hedelin, Lars Johansson, Bo Nilsson, Ingvar  Nilson         och  Christina Svanström.

Följande suppleanter valdes till styrelsen i Högerud Fiber Ekonomisk Förening:                  Jan Jonsson, Anne Skeppstedt, Holger Torstensson.

Posterna inom styrelsen fördelas i det efterföljande konstituerande mötet.

§ 17 Till revisorer valdes:  Bengt Olsson (ordinarie) och Gunilla Torstensson (suppleant).

§ 18 Till valberedning valdes: Kenneth Clemert (sammankallande), Per Risheden och            Mats Hellman.

§ 19 Peter Rimo redogjorde kortfattat om fusionen mellan Högerud Fiber Ekonomisk Förening och Dalfiber.  Årsmötet beslöt att godkänna den. Efter det att fusionen är registrerad och helt genomförd kommer ett extra årsmöte att hållas.

§ 20 Inga övriga ärenden.

§ 21 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Justerat den……………………………..                      Justerat  den………………………….

Marita Ahlén                                                                                Anders Lindahl

 

Västra Hungvik den………………………                     Högerud den…………………………

Peter  Rimo, ordf.                                                                     Tore van Baalen, vice ordf.

Östra Hungvik den……………………….                     Humslid den…………………………..

Olof Hedelin, kassör                                                               Christina Svanström, sekr.

Östra Hungvik den……………………….                     Bofasterud den……………………….

Ingvar Nilson, ledamot                                                          Jan Nilsson, ledamot

Tasebo den………………………………                      Prästhög den …………………………..

Jan Jonsson, ledamot                                                            Andreas Martelius, suppleant

Humslid den………………………………

Bengt Ekman, suppleant

 

Årsmötesprotokoll nr 3 den 3e April 2016 för Högerud Fiber Ekonomisk Förening

Tid och plats:   kl. 17 i Högeruds sockenstuga.

 

§ 1     Peter Rimo valdes enhälligt till ordförande. Han utsåg            Christina Svanström till mötets protokollförare.

§ 2   Närvarolistan godkändes som röstlängd.

§ 3   Per Risheden och Bengt Ekman utsågs till justeringsmän.

§ 4   Föreningsstämman har blivit utlyst i laga ordning

§ 5   Dagordningen godkändes.

§ 6   Bengt Olsson föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen.(se bilaga) . Hur fusionen med Dalfiber skall genomföras redovisades. (se bilaga)

§ 7   Mötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2015 samt att årsvinsten skulle balanseras för ny räkning kommande år.

§ 8   Årsmötet beslöt att  ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9   Vi kommer nu in i en operativ fas och årsmötet beslöt att bevilja styrelseledamöterna arvoden framöver. Årsmötet beslöt således att styrelsen får 30 000 kronor för verksamhetsåret 2016 eller ett överskjutande belopp att fördela inom styrelsen. Styrelsen gavs också rätt att besluta om ersättning till kassör eller utomstående bokförings-firma eller annan som utför arbete för föreningens räkning.

§ 10   Årsavgiften (medlemsavgiften) bestämdes till 200 kronor.

§ 11  Tore van Baalen och Peter Rimo redogjorde för föreningens verksamhetsplan under kommande verksamhetsår.

§ 12   Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 13   Innevarande årsmöte beslöt att inte ändra antalet ledamöter. För verksamhetsåret 2016 skall styrelsen ha 7 ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter.

§14   Till ordförande i styrelsen omvaldes Peter Rimo för tiden fram till extra föreningsstämma efter genomförandet av fusionen med Dalfiber.

§ 15   Alla ordinarie ledamöter, Peter Rimo, Tore van Baalen, Christina Svanström, Olof Hedelin, Jan Jonsson, Ingvar Nilson och Jan Nilsson omvaldes för tiden fram till extra föreningsstämman efter genomförandet av fusionen med Dalfiber. Motsvarande beslut fattades gällande suppleanterna Bengt Ekman och Andreas Martelius.

§16   Till revisor och revisorssuppleant omvaldes Bengt Olsson och Gunilla Torstensson för tiden fram till extra föreningsstämman efter genomförandet av fusionen med Dalfiber.

§ 17   Årsmötet omvalde Kennet Clemert, Per Rosheden samt Mats Hellman till Högerud Fiber Ekonomisk Förenings valberedning för tiden fram till genomförandet av fusionen med Dalfiber.

§ 18   Årsmötet beslöt att ändra föreningens stadgar innebärande att styrelsen äger rätt att för föreningens räkning förhandla om att förvärva, inteckna och avyttra fiberanläggning jämte ta upp lån för anläggande och bibehållande av fiberanläggningen. Vidare beslöts att stadgarna utöka föreningens verksamhetsområde.

Ny bolagsordning: Bilaga 1

§ 19   Årsmötet beslöt att föreningen skall fusioneras med Dalfiber och att styrelsen fick mandat att genomföra fusionen.

Vidare beslöt årsmötet att föreningen skall bygga ett fibernät inom sitt geografiska område och att Xtranet Gruppen i Stockholm AB skall få uppdraget att genomföra entreprenaden att bygga fibernätet. Styrelsen gavs mandat att teckna avtalet med entreprenören.

Årsmötet beslöt också att tillkommande anslutningsavgift för medlemmar som är permanent- eller fritidsboende och som anmält intresse för fiberanslutning före årsskiftet 2015/2016 att betala en insats till Föreningen om 12 000 kronor. Föreningen har sökt bidrag för dessa fastigheter, vilket också erhållits.

För medlemmar i Föreningen som senare tillkommit (och som vi alltså ej fått bidrag för) kommer varje anslutning prövas individuellt. Priset är beroende av avståndet till stamnätet som Föreningen gräver. Insatsen fastställer Föreningens styrelse i samråd med entreprenören, som ger ett kostnadsförslag.

§ 20   Markupplåtelseavtal och fastighetsanslutningsavtal genomgicks.

Markupplåtelseavtal från Högrerud Fiber Ek.Fören. samt markupplåtelseavtal från Kommunen kommer att skickas ut i två ev vardera. Samtliga fyra avtal skall undertecknas och återsändas till Föreningen. Fastighetsanslutningsavtal sänds ut till dem som anmält intresse av att få fiberanslutning.

§ 21   Årsmötet beslöt att ge styrelsen mandat att besluta om retroaktiva ersättningar till företrädare för föreningen som nedlagt ett betydande arbete samt även besluta om ersättning för framtida arbetsinsatser inom föreningens verksamhet-

§ 22   Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Christina Svanström, sekr.                              Peter Rimo, ordf.

Justeras:

Per Risheden                                                        Bengt Ekman

 

 

 

Arbetsgruppsmöte i Högerud Fiber Ekonomisk Förening den 11 januari 2016

* Upphandlingen tillsammans  med kommunen har börjat.

* Racken – Högvalta har skrivit avtal med kommunen (Peab-lösning)

*Avtal om samförläggning med kommunen. Jan Nilsson har talat m. Ola om denna fråga

* När grävningen påbörjas skall alla markavtal och inbetalningar vara klara.

* Handlingsplan:     1. Utskick av brev m. följebrev.

2. Fos-grupperna samlas och hjälper till med att få

markavtalen  undertecknade.

3. Stormöte

* Till kommande möte:

Tore v.B. har fastighetsförteckning över samtliga fastigheter.

Tore tar fram kartor för varje FOS-område

Utse FOS-representanter.

Bengt Olsson vidtalas att komma.

* Nästa möte är måndag den 18 januari 2016 kl. 18

Arbetsgruppsmöte den 16 november 2015 i Högerud Fiber Ekonomisk Föreningg

*Lennart Halvarsson avgår som sammankallande för upphandlingarna. Två nya namn på gång som ersättare för Lennart Halvarsson. ( Vilka?)

Nästa möte med kommunen är den 2 december 2015.

*Olof Hedelin har tittat på momsreg.  ansökan för 2016. Första året dock inga inkomster och följaktligen ingen omsättning.

Olof H. har även tittat på ekonomiunderlag.

* Vi kallar till möte med våra FOS- representanter  efter julhelgerna.

* I övrigt när det gäller vårt upphandlingsavtal, måste en reservation finnas med avseende på om jordbruksverket  ändrar sitt reglemente.

* Vid nästa möte  den 30 november 2015 kl. 18  behandlas:

* Markavtal

* Brev till markägarna med markägaravtal m.m.

* FOS- områden och FOS- representanter måste befästas inom Dalen Fiber.