Årsmötesprotokoll nr 3 den 3e April 2016 för Högerud Fiber Ekonomisk Förening

Tid och plats:   kl. 17 i Högeruds sockenstuga.

 

§ 1     Peter Rimo valdes enhälligt till ordförande. Han utsåg            Christina Svanström till mötets protokollförare.

§ 2   Närvarolistan godkändes som röstlängd.

§ 3   Per Risheden och Bengt Ekman utsågs till justeringsmän.

§ 4   Föreningsstämman har blivit utlyst i laga ordning

§ 5   Dagordningen godkändes.

§ 6   Bengt Olsson föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen.(se bilaga) . Hur fusionen med Dalfiber skall genomföras redovisades. (se bilaga)

§ 7   Mötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2015 samt att årsvinsten skulle balanseras för ny räkning kommande år.

§ 8   Årsmötet beslöt att  ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9   Vi kommer nu in i en operativ fas och årsmötet beslöt att bevilja styrelseledamöterna arvoden framöver. Årsmötet beslöt således att styrelsen får 30 000 kronor för verksamhetsåret 2016 eller ett överskjutande belopp att fördela inom styrelsen. Styrelsen gavs också rätt att besluta om ersättning till kassör eller utomstående bokförings-firma eller annan som utför arbete för föreningens räkning.

§ 10   Årsavgiften (medlemsavgiften) bestämdes till 200 kronor.

§ 11  Tore van Baalen och Peter Rimo redogjorde för föreningens verksamhetsplan under kommande verksamhetsår.

§ 12   Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 13   Innevarande årsmöte beslöt att inte ändra antalet ledamöter. För verksamhetsåret 2016 skall styrelsen ha 7 ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter.

§14   Till ordförande i styrelsen omvaldes Peter Rimo för tiden fram till extra föreningsstämma efter genomförandet av fusionen med Dalfiber.

§ 15   Alla ordinarie ledamöter, Peter Rimo, Tore van Baalen, Christina Svanström, Olof Hedelin, Jan Jonsson, Ingvar Nilson och Jan Nilsson omvaldes för tiden fram till extra föreningsstämman efter genomförandet av fusionen med Dalfiber. Motsvarande beslut fattades gällande suppleanterna Bengt Ekman och Andreas Martelius.

§16   Till revisor och revisorssuppleant omvaldes Bengt Olsson och Gunilla Torstensson för tiden fram till extra föreningsstämman efter genomförandet av fusionen med Dalfiber.

§ 17   Årsmötet omvalde Kennet Clemert, Per Rosheden samt Mats Hellman till Högerud Fiber Ekonomisk Förenings valberedning för tiden fram till genomförandet av fusionen med Dalfiber.

§ 18   Årsmötet beslöt att ändra föreningens stadgar innebärande att styrelsen äger rätt att för föreningens räkning förhandla om att förvärva, inteckna och avyttra fiberanläggning jämte ta upp lån för anläggande och bibehållande av fiberanläggningen. Vidare beslöts att stadgarna utöka föreningens verksamhetsområde.

Ny bolagsordning: Bilaga 1

§ 19   Årsmötet beslöt att föreningen skall fusioneras med Dalfiber och att styrelsen fick mandat att genomföra fusionen.

Vidare beslöt årsmötet att föreningen skall bygga ett fibernät inom sitt geografiska område och att Xtranet Gruppen i Stockholm AB skall få uppdraget att genomföra entreprenaden att bygga fibernätet. Styrelsen gavs mandat att teckna avtalet med entreprenören.

Årsmötet beslöt också att tillkommande anslutningsavgift för medlemmar som är permanent- eller fritidsboende och som anmält intresse för fiberanslutning före årsskiftet 2015/2016 att betala en insats till Föreningen om 12 000 kronor. Föreningen har sökt bidrag för dessa fastigheter, vilket också erhållits.

För medlemmar i Föreningen som senare tillkommit (och som vi alltså ej fått bidrag för) kommer varje anslutning prövas individuellt. Priset är beroende av avståndet till stamnätet som Föreningen gräver. Insatsen fastställer Föreningens styrelse i samråd med entreprenören, som ger ett kostnadsförslag.

§ 20   Markupplåtelseavtal och fastighetsanslutningsavtal genomgicks.

Markupplåtelseavtal från Högrerud Fiber Ek.Fören. samt markupplåtelseavtal från Kommunen kommer att skickas ut i två ev vardera. Samtliga fyra avtal skall undertecknas och återsändas till Föreningen. Fastighetsanslutningsavtal sänds ut till dem som anmält intresse av att få fiberanslutning.

§ 21   Årsmötet beslöt att ge styrelsen mandat att besluta om retroaktiva ersättningar till företrädare för föreningen som nedlagt ett betydande arbete samt även besluta om ersättning för framtida arbetsinsatser inom föreningens verksamhet-

§ 22   Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Christina Svanström, sekr.                              Peter Rimo, ordf.

Justeras:

Per Risheden                                                        Bengt Ekman

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *