månadsarkiv: mars 2018

Årsmötesprotokoll nr 5 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening den 18 mars 2018

Protokoll för föreningsstämman för Högerud Fiber Ekonomisk Förening, org. nr 769627-9632.

Datum: 2018-03-18                    Tidpunkt: 17:00 – 18:00           Plats: Sockenstugan Högerud Kyrka
Närvarande: Se röstlängd

Dagordning

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Årsavgift (medlemsavgift  200:-) för kommande verksamhetsår samt månadsavgift (50:- ink.moms privatpersoner, 100:- ink.moms företag)
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.
 13. Val av ordförande i styrelsen på ett år.
 14. Val av styrelseledamöter och
 15. Val av revisor och revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 17. Behandling av tidigare beslut gällande fusion mellan Dalfiber ekonomisk förening och Högerud fiber ekonomisk förening och fastställelse av detta beslut.
 18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
 19. Övriga frågor samt information till medlemmar.
 20. Stämmans avslutande.

 

Protokoll

 1. Stämman förklaras öppnad, Peter Rimo väljs till ordförande för stämman, Tore van Baalen väljs till protokollförare.
 2. Röstlängd upprättas, antalet närvarande medlemmar är 21, röstlängd bifogas protokollet.
 3. Per Risheden och Thord Johansson väljs till justeringsmän.
 4. Stämman är överens om att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Stämman fastställer dagordningen.
 6. Det negativa resultat är mestadels beroende på avskrivningar som påbörjades den 1e Oktober 2017 samt räntekostnader.
 7. Resultat och balansräkningen fastställdes av stämman.
 8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Stämman fastställde arvode till styrelsen
 10. Stämman fastställde årsavgift för kommande verksamhetsår samt månadsavgift enligt förslaget.
 11. Inga inkomna motioner.
 12. Stämman beslutade om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Styrelsen i sin helhet valdes om enligt förslaget från valberedningen. Peter Rimo valdes om som ordförande.
 14. Bo Nilsson, Christina Svanström, Olof Hedelin, Tore van Baalen, Ingvar Nilson, Lars Johansson valdes om som styrelseledamöter.
  Jan Jonsson, Anne Skeppstedt, Holger Torstensson valdes om som styrelse suppleanter.
 15. Bengt Olsson samt Gunilla Torstensson valdes om som revisor och revisorsuppleant.
 16. Kenneth Clemert, Mats Hellman, Per Risheden valdes om som valberedning.
 17. Stämman fastställde beslutet om gällande fusion mellan Dalfiber ekonomisk förening och Högerud fiber ekonomisk förening.
 18. Inga övriga ärenden
 19. Information till medlemmar delgavs innan möte. Material bifogas.
 20. Ordförande förklarar stämman avslutad.

Underskrifter med datum och namnförtydligande:

 

Peter Rimo, ordförande                                                                    Tore van Baalen, protokollförare

 

Per Risheden, justerare                                                                    Thord Johansson, justerare

 

Bilagor:

Årsredovisning Högerud Fiber Ekonomisk Förening 2017
Balans_resultat_rapport år 2017
Revisionsberättelse 2018
Information vid årsmöte 2018
Röstlängd årsmöte 20180318