månadsarkiv: augusti 2015

Årsmötesprotokoll den 1 juni 2015 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening

§ 1 Ordförande Peter Rimo förklarade mötet öppnat.
Peter valdes till ordförande för årsmötet och Christina Svanström ombads föra årsmötesprotokollet.
§ 2 Röstlängden godkändes.

§ 3 Marita Ahlén och Karl-Axel Wennerstrand utsågs till justeringsmän.

§ 4 Föreningsstämman ansågs utlyst i laga ordning.

§ 5 Dagordningen godkändes.

§ 6 Bengt Olsson föredrog förvaltningsberättelsen.
För närvarande har föreningen 129 permanentboende medlemmar
och 51 fritidsboende medlemmar.
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av årsmötet.

§ 7 Bengt Olsson föredrog resultat- och balansräkningarna. (se bilaga)

§ 8 Årsmötet gav ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna året.

§ 9 Mötet beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelsen.

§10 Årsavgift för 2015 är 200 kronor per medlem.
Den inbetalning som gjordes 2014 är en insats på 200 kronor per medlem.

§11 Peter Rimo och Tore van Baalen visade i ord och bild hur långt vårt arbete kommit och hur planerna ligger framåt. Det har blivit en fördröjning på grund av att avtalet med kommunen dragit ut på tiden och reglerna och tidsplanen för att söka bidrag har ändrats ett flertal gånger. Ansökan om bidrag skall vara inne senast i aug-sept. Efter detta kan de exakta kostnaderna per fastighet beräknas
Om planerna sedan löper friktionsfritt kan grävningarna påbörjas våren 2016 och fiberindragningen vara avslutad hösten 2016.

§12 Inga inkomna motioner.

§13 Antalet styrelseledamöter är 7 och antalet suppleanter 2.

§14 Peter Rimo omvaldes till ordförande på ett år.

§15 De övriga styrelseledamöterna omvaldes på ett resp. två år.
Suppleanterna omvaldes.

§16 Revisor Bengt Olsson omvaldes.
Revisor suppleant Gunilla Torstensson omvaldes.

§17 Valberedningen omvaldes enhälligt: Per Risheden, Mats Hellman och Kenneth Clemert.

§ 18 Inga övriga ärenden.

§19 Årsmötet avslutades och ordföranden hälsade alla välkommna till kaffet.
Justeras: Justeras:

Den……………………………… Den………………………………

Karl-Axel Wennerstrand                    Marita Ahlén

Vid pennan:

Den  2015 07 06

Christina Svanström, sekr.                                                               Ingvar Nilson

Peter Rimo, ordf.                                                                                    Jan Nilsson

Tore van Baalen, vice ordf.                                                                 Jan Jonsson

Olof Hedelin, kassör                                                                             Bengt Ekman, suppl.

Andreas Martelius, suppl.