Kategoriarkiv: Styrelsemöten

Styrelsemöte nr 7 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening

Protokoll för styrelsemöte nr 7 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening
I Högeruds sockenstuga kl. 19 den 5 oktober 2015.

Närvarande: Peter Rimo, Tore van Baalen, Olof Hedelin, Bo Nilsson, Holger Torstensson, Lars Johansson, Jan Jonsson, Andreas Martelius, Karl-Erik Granqvist, Christina Svanström.

§ 1 Mötet öppnandes av ordf.

§ 2 Bo Nilsson valdes till justeringsman.

§ 3 Vi gick igenom föregående protokoll. Vi har numera avtal med
Arvika Kommunnät AB och har inlett förhandlingar med Dalen Fiberförening om ett sammangående.

§ 4 Vi gick igenom föreningens ekonomi. Olof Hedelin redovisade vilka medlemmar som ej betalt medlemsavgifter för 2015. Dessa medlemmar kommer att kontaktas.

§ 5 Tore van Baalen gick igenom ansökan om bidrag till Jordbruksverket och i samråd kompletterades ansökan. Mötet beslöt att Tore v. Baalen skulle erhålla fullmakt att inge ansökan till Jordbruksverket.

Det konstaterades att beräknad kostnad för att anlägga fibernätet är
13 481 093 kronor.

§ 6 Efter diskussioner beslöts att föreningen skall inhämta lånelöfte från Westra Wermlands sparbank så snart Arvika Kommunnät AB ställt borgen för föreningens räkning gentemot banken. Peter Rimo erhöll uppdraget att utforma och inge kreditpropå till banken.

§ 7 Peter Rimo redogjorde för det underlag som tagits fram av Arvika Kommunnät AB när det gäller de grunder som föreningen kan ange gällande ansökan till skatteverket för att kunna registreras för mervärdesskatt. Peter Rimo gavs uppdrag att inge ansökan till skatteverket.

§ 8 Diskussioner fördes om det fortsatta arbetet med att fusionera Högerud Fiber
med Dalen Fiber. En sådan fusion skall ske och detta arbete skall omedelbart påbörjas.

§ 9 Diskussioner fördes också om möjligheten för markägare att erhålla ekonomisk kompensation om föreningen i framtiden skulle försälja fibernätet.
Efter ytterligare diskussioner bordlades denna fråga tills vidare.

§ 10 Mötet avslutas.
Humslid den 12 oktober                                                    Västra Hungvik den 12 oktober

Christina Svanström, sekr.                                                Bo Nilsson