Alla inlägg av Christina Svanström

Arbetsgruppsmöte den 2 november 2015

*  Peter Rimo, Bo Nilsson och Karl-Erik Granqvist var på kommunmötet den 30 oktober.

* Genomgång av vad som avhandlades på ovanstående möte.

* Lennart Halvarsson och Anders Eriksson skall gå igenom allt material  och teknisk beskrivning och senast onsdag den 4 november kommer vi att få besked om vilka handlingar som ev.  saknas för vår förening. Vi har då möjlighet till komplettering fram till fredag den 6 november 2015.

* Upphandlingsunderlag:       Vem har undersökningsansvar vid kulturfyndigheter?   Var ligger ansvaret att bevaka kultur och biotophänsyn? Är det föreningen eller entreprenören?  Kommer detta i så fall att omfattas av upphandlingsavtalet?

* Nästa möte i arbetsgruppen den 16 november 2015  kl.18

Arbetsgruppsmöte den 28 oktober 2015 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening

*Bo Nilsson är kontaktperson för upphandling fas 1 och Jan Nilsson är områdeskunnig och ombud för visning av området.

*Olof Hedelin och Bengt Olsson fyller i momsreg. till skatteverket.

* Vår fiberförening är med i första upphandlingsfasen  tillsammans med Brunskog (6 föreningar), Mangskog, Racken, Årbotten, Glava och Högerud/Dalen.

* Om allt går enligt planeringen kan grävningen påbörjas i april 2016.

*Peter redogör nästa gång om bästa sätt till sammanslagning med Dalen Fiber

*Peter Rimo, Bo Nilsson och Karl-Eric Granqvist var på möte med kommunen den30 oktober 2015 ang. upphandlingar.

*Vi bestämde att skicka ut  brev med markavtal, för undertecknande, till alla fastighetsägare inom området. Andreas Martelius och Christina Svanström formulerar ett följebrev.

*Nästa möte 2 november 2015 kl.18

Arbetsgruppsmöte den 12 oktober 2015 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening

Vi  gick tillsammans med Tore van Baalen igenom bidragsansökan som jämte bilagor och följebrev skickas in den 12 oktober 2015 till Jordbruksverket/Länsstyrelsen.

Svar på vår  ansökan kommer i jan./feb. 2016.

På nästa möte med arbetsgruppen den 26 oktober 2015  kl. 19 i sockenstugan presenterar vi en handlingsplan för vårt  fortsatta arbete.

Styrelsemöte nr 7 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening

Protokoll för styrelsemöte nr 7 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening
I Högeruds sockenstuga kl. 19 den 5 oktober 2015.

Närvarande: Peter Rimo, Tore van Baalen, Olof Hedelin, Bo Nilsson, Holger Torstensson, Lars Johansson, Jan Jonsson, Andreas Martelius, Karl-Erik Granqvist, Christina Svanström.

§ 1 Mötet öppnandes av ordf.

§ 2 Bo Nilsson valdes till justeringsman.

§ 3 Vi gick igenom föregående protokoll. Vi har numera avtal med
Arvika Kommunnät AB och har inlett förhandlingar med Dalen Fiberförening om ett sammangående.

§ 4 Vi gick igenom föreningens ekonomi. Olof Hedelin redovisade vilka medlemmar som ej betalt medlemsavgifter för 2015. Dessa medlemmar kommer att kontaktas.

§ 5 Tore van Baalen gick igenom ansökan om bidrag till Jordbruksverket och i samråd kompletterades ansökan. Mötet beslöt att Tore v. Baalen skulle erhålla fullmakt att inge ansökan till Jordbruksverket.

Det konstaterades att beräknad kostnad för att anlägga fibernätet är
13 481 093 kronor.

§ 6 Efter diskussioner beslöts att föreningen skall inhämta lånelöfte från Westra Wermlands sparbank så snart Arvika Kommunnät AB ställt borgen för föreningens räkning gentemot banken. Peter Rimo erhöll uppdraget att utforma och inge kreditpropå till banken.

§ 7 Peter Rimo redogjorde för det underlag som tagits fram av Arvika Kommunnät AB när det gäller de grunder som föreningen kan ange gällande ansökan till skatteverket för att kunna registreras för mervärdesskatt. Peter Rimo gavs uppdrag att inge ansökan till skatteverket.

§ 8 Diskussioner fördes om det fortsatta arbetet med att fusionera Högerud Fiber
med Dalen Fiber. En sådan fusion skall ske och detta arbete skall omedelbart påbörjas.

§ 9 Diskussioner fördes också om möjligheten för markägare att erhålla ekonomisk kompensation om föreningen i framtiden skulle försälja fibernätet.
Efter ytterligare diskussioner bordlades denna fråga tills vidare.

§ 10 Mötet avslutas.
Humslid den 12 oktober                                                    Västra Hungvik den 12 oktober

Christina Svanström, sekr.                                                Bo Nilsson

Årsmötesprotokoll den 1 juni 2015 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening

§ 1 Ordförande Peter Rimo förklarade mötet öppnat.
Peter valdes till ordförande för årsmötet och Christina Svanström ombads föra årsmötesprotokollet.
§ 2 Röstlängden godkändes.

§ 3 Marita Ahlén och Karl-Axel Wennerstrand utsågs till justeringsmän.

§ 4 Föreningsstämman ansågs utlyst i laga ordning.

§ 5 Dagordningen godkändes.

§ 6 Bengt Olsson föredrog förvaltningsberättelsen.
För närvarande har föreningen 129 permanentboende medlemmar
och 51 fritidsboende medlemmar.
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av årsmötet.

§ 7 Bengt Olsson föredrog resultat- och balansräkningarna. (se bilaga)

§ 8 Årsmötet gav ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna året.

§ 9 Mötet beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelsen.

§10 Årsavgift för 2015 är 200 kronor per medlem.
Den inbetalning som gjordes 2014 är en insats på 200 kronor per medlem.

§11 Peter Rimo och Tore van Baalen visade i ord och bild hur långt vårt arbete kommit och hur planerna ligger framåt. Det har blivit en fördröjning på grund av att avtalet med kommunen dragit ut på tiden och reglerna och tidsplanen för att söka bidrag har ändrats ett flertal gånger. Ansökan om bidrag skall vara inne senast i aug-sept. Efter detta kan de exakta kostnaderna per fastighet beräknas
Om planerna sedan löper friktionsfritt kan grävningarna påbörjas våren 2016 och fiberindragningen vara avslutad hösten 2016.

§12 Inga inkomna motioner.

§13 Antalet styrelseledamöter är 7 och antalet suppleanter 2.

§14 Peter Rimo omvaldes till ordförande på ett år.

§15 De övriga styrelseledamöterna omvaldes på ett resp. två år.
Suppleanterna omvaldes.

§16 Revisor Bengt Olsson omvaldes.
Revisor suppleant Gunilla Torstensson omvaldes.

§17 Valberedningen omvaldes enhälligt: Per Risheden, Mats Hellman och Kenneth Clemert.

§ 18 Inga övriga ärenden.

§19 Årsmötet avslutades och ordföranden hälsade alla välkommna till kaffet.
Justeras: Justeras:

Den……………………………… Den………………………………

Karl-Axel Wennerstrand                    Marita Ahlén

Vid pennan:

Den  2015 07 06

Christina Svanström, sekr.                                                               Ingvar Nilson

Peter Rimo, ordf.                                                                                    Jan Nilsson

Tore van Baalen, vice ordf.                                                                 Jan Jonsson

Olof Hedelin, kassör                                                                             Bengt Ekman, suppl.

Andreas Martelius, suppl.