Alla inlägg av Christina Svanström

Årsmötesprotokoll nr 4 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening den 19 mars 2017

 

Protokoll för årsmöte nr 4 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening  den 19 mars 2017 i Klässbols skola.

Närvarande: Se Närvarolista/ röstlängd

 

§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat
§ 2 Röstlängden godkändes
§ 3 Peter Rimo valdes till ordförande för årsmötet och stämmoordföranden valde
       Christina Svanström till protokollförare.

§ 4 Marita Ahlén och  Anders Lindahl valdes till justerare.

§ 5 Årsmötet anses vara utlyst i laga ordning.

§ 6 Dagordningen lästes igenom och godkändes.

§ 7 Bengt Olsson redogjorde för förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2016 

§ 8 Bengt Olsson gick igenom resultat- och balansräkningen för 2016.

§ 9 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§ 10 Det arvode av 30 000 kronor att fördelas inom styrelsen, som förra årsmötet beslöt har hittills inte utbetalats.

§ 11 Årsavgiften bestämdes till 200 kronor. (medlemsavgift)

§ 12 Årsmötet beslöt att tillstyrka ändring av stadgarna (se bilaga 2)

§ 13 Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§14 Årsmötet beslöt att styrelsen skulle bestå av ordförande samt sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 15 Årsmötet valde Peter Rimo till ordförande för Högerud Fiber Ekonomisk Förening.

§ 16 Årsmötet valde följande sex ledamöter till styrelsen i Högerud Fiber Ekonomisk Förening:  Tore van Baalen, Olof Hedelin, Lars Johansson, Bo Nilsson, Ingvar  Nilson         och  Christina Svanström.

Följande suppleanter valdes till styrelsen i Högerud Fiber Ekonomisk Förening:                  Jan Jonsson, Anne Skeppstedt, Holger Torstensson.

Posterna inom styrelsen fördelas i det efterföljande konstituerande mötet.

§ 17 Till revisorer valdes:  Bengt Olsson (ordinarie) och Gunilla Torstensson (suppleant).

§ 18 Till valberedning valdes: Kenneth Clemert (sammankallande), Per Risheden och            Mats Hellman.

§ 19 Peter Rimo redogjorde kortfattat om fusionen mellan Högerud Fiber Ekonomisk Förening och Dalfiber.  Årsmötet beslöt att godkänna den. Efter det att fusionen är registrerad och helt genomförd kommer ett extra årsmöte att hållas.

§ 20 Inga övriga ärenden.

§ 21 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Justerat den……………………………..                      Justerat  den………………………….

Marita Ahlén                                                                                Anders Lindahl

 

Västra Hungvik den………………………                     Högerud den…………………………

Peter  Rimo, ordf.                                                                     Tore van Baalen, vice ordf.

Östra Hungvik den……………………….                     Humslid den…………………………..

Olof Hedelin, kassör                                                               Christina Svanström, sekr.

Östra Hungvik den……………………….                     Bofasterud den……………………….

Ingvar Nilson, ledamot                                                          Jan Nilsson, ledamot

Tasebo den………………………………                      Prästhög den …………………………..

Jan Jonsson, ledamot                                                            Andreas Martelius, suppleant

Humslid den………………………………

Bengt Ekman, suppleant

 

Arbetsgruppsmöte i Högerud Fiber Ekonomisk Förening den 11 januari 2016

* Upphandlingen tillsammans  med kommunen har börjat.

* Racken – Högvalta har skrivit avtal med kommunen (Peab-lösning)

*Avtal om samförläggning med kommunen. Jan Nilsson har talat m. Ola om denna fråga

* När grävningen påbörjas skall alla markavtal och inbetalningar vara klara.

* Handlingsplan:     1. Utskick av brev m. följebrev.

2. Fos-grupperna samlas och hjälper till med att få

markavtalen  undertecknade.

3. Stormöte

* Till kommande möte:

Tore v.B. har fastighetsförteckning över samtliga fastigheter.

Tore tar fram kartor för varje FOS-område

Utse FOS-representanter.

Bengt Olsson vidtalas att komma.

* Nästa möte är måndag den 18 januari 2016 kl. 18

Arbetsgruppsmöte den 16 november 2015 i Högerud Fiber Ekonomisk Föreningg

*Lennart Halvarsson avgår som sammankallande för upphandlingarna. Två nya namn på gång som ersättare för Lennart Halvarsson. ( Vilka?)

Nästa möte med kommunen är den 2 december 2015.

*Olof Hedelin har tittat på momsreg.  ansökan för 2016. Första året dock inga inkomster och följaktligen ingen omsättning.

Olof H. har även tittat på ekonomiunderlag.

* Vi kallar till möte med våra FOS- representanter  efter julhelgerna.

* I övrigt när det gäller vårt upphandlingsavtal, måste en reservation finnas med avseende på om jordbruksverket  ändrar sitt reglemente.

* Vid nästa möte  den 30 november 2015 kl. 18  behandlas:

* Markavtal

* Brev till markägarna med markägaravtal m.m.

* FOS- områden och FOS- representanter måste befästas inom Dalen Fiber.