Alla inlägg av tore

Årsmötesprotokoll nr 5 i Högerud Fiber Ekonomisk Förening den 18 mars 2018

Protokoll för föreningsstämman för Högerud Fiber Ekonomisk Förening, org. nr 769627-9632.

Datum: 2018-03-18                    Tidpunkt: 17:00 – 18:00           Plats: Sockenstugan Högerud Kyrka
Närvarande: Se röstlängd

Dagordning

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Årsavgift (medlemsavgift  200:-) för kommande verksamhetsår samt månadsavgift (50:- ink.moms privatpersoner, 100:- ink.moms företag)
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.
 13. Val av ordförande i styrelsen på ett år.
 14. Val av styrelseledamöter och
 15. Val av revisor och revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 17. Behandling av tidigare beslut gällande fusion mellan Dalfiber ekonomisk förening och Högerud fiber ekonomisk förening och fastställelse av detta beslut.
 18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
 19. Övriga frågor samt information till medlemmar.
 20. Stämmans avslutande.

 

Protokoll

 1. Stämman förklaras öppnad, Peter Rimo väljs till ordförande för stämman, Tore van Baalen väljs till protokollförare.
 2. Röstlängd upprättas, antalet närvarande medlemmar är 21, röstlängd bifogas protokollet.
 3. Per Risheden och Thord Johansson väljs till justeringsmän.
 4. Stämman är överens om att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Stämman fastställer dagordningen.
 6. Det negativa resultat är mestadels beroende på avskrivningar som påbörjades den 1e Oktober 2017 samt räntekostnader.
 7. Resultat och balansräkningen fastställdes av stämman.
 8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Stämman fastställde arvode till styrelsen
 10. Stämman fastställde årsavgift för kommande verksamhetsår samt månadsavgift enligt förslaget.
 11. Inga inkomna motioner.
 12. Stämman beslutade om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Styrelsen i sin helhet valdes om enligt förslaget från valberedningen. Peter Rimo valdes om som ordförande.
 14. Bo Nilsson, Christina Svanström, Olof Hedelin, Tore van Baalen, Ingvar Nilson, Lars Johansson valdes om som styrelseledamöter.
  Jan Jonsson, Anne Skeppstedt, Holger Torstensson valdes om som styrelse suppleanter.
 15. Bengt Olsson samt Gunilla Torstensson valdes om som revisor och revisorsuppleant.
 16. Kenneth Clemert, Mats Hellman, Per Risheden valdes om som valberedning.
 17. Stämman fastställde beslutet om gällande fusion mellan Dalfiber ekonomisk förening och Högerud fiber ekonomisk förening.
 18. Inga övriga ärenden
 19. Information till medlemmar delgavs innan möte. Material bifogas.
 20. Ordförande förklarar stämman avslutad.

Underskrifter med datum och namnförtydligande:

 

Peter Rimo, ordförande                                                                    Tore van Baalen, protokollförare

 

Per Risheden, justerare                                                                    Thord Johansson, justerare

 

Bilagor:

Årsredovisning Högerud Fiber Ekonomisk Förening 2017
Balans_resultat_rapport år 2017
Revisionsberättelse 2018
Information vid årsmöte 2018
Röstlängd årsmöte 20180318

Årsmötesprotokoll nr 3 den 3e April 2016 för Högerud Fiber Ekonomisk Förening

Tid och plats:   kl. 17 i Högeruds sockenstuga.

 

§ 1     Peter Rimo valdes enhälligt till ordförande. Han utsåg            Christina Svanström till mötets protokollförare.

§ 2   Närvarolistan godkändes som röstlängd.

§ 3   Per Risheden och Bengt Ekman utsågs till justeringsmän.

§ 4   Föreningsstämman har blivit utlyst i laga ordning

§ 5   Dagordningen godkändes.

§ 6   Bengt Olsson föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen.(se bilaga) . Hur fusionen med Dalfiber skall genomföras redovisades. (se bilaga)

§ 7   Mötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2015 samt att årsvinsten skulle balanseras för ny räkning kommande år.

§ 8   Årsmötet beslöt att  ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9   Vi kommer nu in i en operativ fas och årsmötet beslöt att bevilja styrelseledamöterna arvoden framöver. Årsmötet beslöt således att styrelsen får 30 000 kronor för verksamhetsåret 2016 eller ett överskjutande belopp att fördela inom styrelsen. Styrelsen gavs också rätt att besluta om ersättning till kassör eller utomstående bokförings-firma eller annan som utför arbete för föreningens räkning.

§ 10   Årsavgiften (medlemsavgiften) bestämdes till 200 kronor.

§ 11  Tore van Baalen och Peter Rimo redogjorde för föreningens verksamhetsplan under kommande verksamhetsår.

§ 12   Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 13   Innevarande årsmöte beslöt att inte ändra antalet ledamöter. För verksamhetsåret 2016 skall styrelsen ha 7 ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter.

§14   Till ordförande i styrelsen omvaldes Peter Rimo för tiden fram till extra föreningsstämma efter genomförandet av fusionen med Dalfiber.

§ 15   Alla ordinarie ledamöter, Peter Rimo, Tore van Baalen, Christina Svanström, Olof Hedelin, Jan Jonsson, Ingvar Nilson och Jan Nilsson omvaldes för tiden fram till extra föreningsstämman efter genomförandet av fusionen med Dalfiber. Motsvarande beslut fattades gällande suppleanterna Bengt Ekman och Andreas Martelius.

§16   Till revisor och revisorssuppleant omvaldes Bengt Olsson och Gunilla Torstensson för tiden fram till extra föreningsstämman efter genomförandet av fusionen med Dalfiber.

§ 17   Årsmötet omvalde Kennet Clemert, Per Rosheden samt Mats Hellman till Högerud Fiber Ekonomisk Förenings valberedning för tiden fram till genomförandet av fusionen med Dalfiber.

§ 18   Årsmötet beslöt att ändra föreningens stadgar innebärande att styrelsen äger rätt att för föreningens räkning förhandla om att förvärva, inteckna och avyttra fiberanläggning jämte ta upp lån för anläggande och bibehållande av fiberanläggningen. Vidare beslöts att stadgarna utöka föreningens verksamhetsområde.

Ny bolagsordning: Bilaga 1

§ 19   Årsmötet beslöt att föreningen skall fusioneras med Dalfiber och att styrelsen fick mandat att genomföra fusionen.

Vidare beslöt årsmötet att föreningen skall bygga ett fibernät inom sitt geografiska område och att Xtranet Gruppen i Stockholm AB skall få uppdraget att genomföra entreprenaden att bygga fibernätet. Styrelsen gavs mandat att teckna avtalet med entreprenören.

Årsmötet beslöt också att tillkommande anslutningsavgift för medlemmar som är permanent- eller fritidsboende och som anmält intresse för fiberanslutning före årsskiftet 2015/2016 att betala en insats till Föreningen om 12 000 kronor. Föreningen har sökt bidrag för dessa fastigheter, vilket också erhållits.

För medlemmar i Föreningen som senare tillkommit (och som vi alltså ej fått bidrag för) kommer varje anslutning prövas individuellt. Priset är beroende av avståndet till stamnätet som Föreningen gräver. Insatsen fastställer Föreningens styrelse i samråd med entreprenören, som ger ett kostnadsförslag.

§ 20   Markupplåtelseavtal och fastighetsanslutningsavtal genomgicks.

Markupplåtelseavtal från Högrerud Fiber Ek.Fören. samt markupplåtelseavtal från Kommunen kommer att skickas ut i två ev vardera. Samtliga fyra avtal skall undertecknas och återsändas till Föreningen. Fastighetsanslutningsavtal sänds ut till dem som anmält intresse av att få fiberanslutning.

§ 21   Årsmötet beslöt att ge styrelsen mandat att besluta om retroaktiva ersättningar till företrädare för föreningen som nedlagt ett betydande arbete samt även besluta om ersättning för framtida arbetsinsatser inom föreningens verksamhet-

§ 22   Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Christina Svanström, sekr.                              Peter Rimo, ordf.

Justeras:

Per Risheden                                                        Bengt Ekman